Siddha Mantras from Sri Durga Saptashati

1) saamuuhika kalyaaNa ke liye
[ for collective welfare ]

devyaa yayaa tatamidaM jagadaatmashaktyaa
nishsheShadevagaNashaktisamuuhamuurtyaa |
taamambikaamakhiladevamaharShipuujyaaM
bhaktyaa nataaH sma vidadhaatu shubhaani saa naH ||

2) vishva ke ashubha tathaa bhaya kaa naasha karane ke liye
[ to eliminate fear and maleficity from the world]

yasyaaH prabhaavamatulaM bhagavaananto
brahma harashcha na hi vaktumalaM balaM cha |
saa chaNDikaakhilajagatparipaalanaaya
naashaaya caashubhabhayasya matiM karotu ||

3) vishva kii rakshaa ke liye
[ for world safety ]

yaa shriiH svayaM sukR^itinaaM bhavaneShvalakshmiiH
paapaatmanaaM kR^itadhiyaaM hR^idayeShu buddhiH |
shraddhaa sataaM kulajanaprabhavasya lajjaa
taaM tvaaM nataaH sma paripaalaya devi vishvam.h ||

4) vishva ke abhyudaya ke liye
[ for the prosperity of the world ]

vishveshvari tvaM paripaasi vishvaM
vishvaatmikaa dhaarayasiiti vishvam.h |
vishveshavandyaa bhavatii bhavanti
vishvaashrayaa ye tvayi bhaktinamraaH ||

5) vishvavyaapii vipattiyoM ke naasha ke liye
[ to eliminate world calamities ]

devi prapannartihare prasiida
prasiida maatarjagato.akhilasya |
prasiida vishveshvari paahi vishvaM
tvamiishvarii devi charaacharasya ||

6) vishva ke paapa\-taapa\-nivaaraNa ke liye
[ to eliminate evil and suffering from the world]

devi prasiida paripaalaya no.aribhiite\-
rnityaM yathaasuravadhaadadhunaiva sadyaH |
paapaani sarvajagataaM prashamaM nayaashu
utpaatapaakajanitaaMshcha mahopasargaan.h ||

7) vipattinaasha ke liye
[ to eliminate personal calamity ]

sharaNaagatadiinaartaparitraaNaparaayaNe |
sarvaasyaartihare devi naaraayaNi namo.astu te ||

8) vipattinaasha aur shubha kii praapti ke liye
[ to eliminate person calamity and have good fortune]

karotu saa naH shubhaheturiishvarii
shubhaani bhadraaNyabhihantu chaapadaH |

9) bhayanaasha ke liye
[ To eliminate fear ]

[ a ] sarvasvaruupe sarveshe sarvashaktisamanvite |
bhayebhyastraahi no devi durge devi namo.astu te ||

[ b ] etatte vadanaM saumyaM lochanatrayabhuuShitaM |
paatu naH sarvabhiitibhyaH kaatyaayani namo.astu te ||

[ c ] jvaalaakaraalamatyugramasheShaasurasuudanam.h |
trishuulaM paatu no bhiiterbhadrakaali namo.astu te ||

10) paapanaasha ke liye
[ to eliminate personal sins ]

hinasti daityatejaaMsi svanenaapuurya yaa jagat.h |
saa ghaNTaa paatu no devi paapebhyo.anaH sutaaniva ||

11) roganaasha ke liye
[ to eliminate personal illness ]

rogaanasheShaanapahaMsi tuShTaa
ruShTaa tu kaamaan.h sakalaanabhiiShTaan.h |
tvaamaashritaanaaM na vipannaraaNaaM
tvaamaashritaa hyaashrayataaM prayaanti ||

12) mahaamaarii naasha ke liye
[ to eliminate epidemic ]

jayantii ma~Ngalaa kaalii bhadrakaalii kapaalinii |
durgaa kshamaa shivaa dhaatrii svaahaa svadhaa namo.astu te ||

13) aarogya aur saubhaagya praapti ke liye
[ to achieve good health & good fortune ]

dehi saubhaagyamaarogyaM dehi me paramaM sukham.h |
rupaM dehi yasho jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi ||

14) Mangal Shubh Prapti

Sarva Mangala Maangalye’ Sive’ Sarvaardha Saadhike,Saranye’ Tryambake’ Gauri Naarayani Namosthuthe’.

15) baadhaa shaanti ke liye
[ to eliminate obstacles ]

sarvaabaadhaaprashamanaM trailokyaakhileshvari |
evameva tvayaa kaaryamasmadvairivinaashanam.h ||

16) sarvavidha abhyudaya ke liye
[ for overall growth and prosperity ]

te sammataa janapadeShu dhanaani teShaaM
teShaaM yashaaMsi na cha siidati dharmavargaH |
dhanyaasta eva nibhR^itaatmajabhR^ityadaaraa
yeShaaM sadaabhyudayadaa bhavatii prasannaa ||

17) daaridrya duHkhaadi naasha ke liye
[ to eliminate poverty and agony ]

durge smR^itaa harasi bhiitimasheShajantoH
svasthaiH smR^itaa matimatiiva shubhaaM dadaasi |
daaridryaduHkhabhayahaariNi kaa tvadanyaa
sarvopakaarakaraNaaya sadaa.a.ardrachittaa ||

18) rakshaa paane ke liye
[ to get protection ]

shuulena paahi no devi paahi khaDgena chaambike |
ghaNTaasvanena naH paahi chaapajyaaniHsvanena cha ||

19) samasta vidyaa_oM kii aur samasta striyoM me.n
maatR^ibhaava kii praapti ke liye
[ to obtain all skills and motherly affection of all women]

vidyaa samastaastava devi bhedaaH
striyaH samastaaH sakalaa jagatsu |
tvaikayaa puuritamambayaitat.h |
kaa te stutiH stavyaparaa parokttiH ||

20) saba prakaara ke kalyaaNa ke liye
[ to obtain all around well being ]

sarvama~Ngalama~Ngalye shive sarvaarthasaadhike |
sharaNye tryambake gauri naaraayaNi namo.astu te ||

21) shakti praapti ke liye
[ to obtain strength ]

sR^iShTisthitivinaashaanaaM shaktibhuute sanaatani |
guNaashraye guNamaye naaraayaNi namo.astu te ||

22) prasannataa praapti ke liye
[ to obtain happiness ]

praNataanaaM prasiida tvaM devi vishvaartihaariNi |
trailokyavaasinaamiiDye lokaanaaM varadaa bhava ||

23) vividha updravon se bachane ke liye
[ to be safe from all turmoils ]

rakshaaMsi yatrograviShaashcha naagaa
yatraarayo dasyubalaani yatra |
daavaanalo yatra tathaabdhimadhye
tatra sthitaa tvaM paripaasi vishvam.h ||

24) baadhaa mukta ho kara dhana aur putraadi kii praapti ke liye
[ to obtain wealth and progeny over riding all obstacles]

sarvabaadhaavinirmukto dhanadhaanyasutaanvitaH |
manuShyo matprasaadena bhaviShyati na sa.nshayaH ||

25) bhukti mukti kii praapti ke liye
[ to obtain deliverance from this mundane world]

vidhehi devi kalyaaNaM vidhehi paramaaM shriyam.h |
rupaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi ||

26) paapa naasha tathaa bhakti praapti ke liye
[ to obtain bhakti and elimination of sins]

natebhyaH sarvadaa bhaktyaa chaNDike duritaapahe |
ruupaM dehi jayaM dehi yasho dehi dviSho jahi ||

27) svarga aura moksha ke liye
[ to achieve salvation & heaven ]

sarvabhuutaa yadaa devii svargamuktipradaayinii |
tvaM stutaa stutaye kaa vaa bhavantu paramottayaH ||

28) svarga aura mukti ke liye
[ to achive deliverance and heaven ]

sarvasya buddhiruupeNa janasya hR^idi saMsthite |
svargaapavargade devi naaraayaNi namo.astu te ||

29) moksha kii praapti ke liye

[ to achieve Moksh, salvation ]

tvaM vaiShNavii shaktiranantaviiryaa
vishvasya biijaM paramaasi maayaa |
sammohitaM devi samastametat.h
tvaM vai prasannaa bhuvi muktihetuH ||

30) svapna me siddhi\-asiddhi jaanane ke liye
[ to know whether something will get done or not through dream]

durge devi namastubhyaM sarvakaamaarthasaadhike |
mama siddhimasiddhiM vaa svapne sarvaM pradarshaya ||

Moola Mantra

Om Dhum Durgayai Namaha !

Prayers Slokas on Sri Sakthi

Sarva Mangala Maangalye’ Sive’ Sarvaardha Saadhike,Saranye’ Tryambake’ Gauri Naarayani Namosthuthe’. ||11 – 10 ||

Salutations be toYou, O Naraayani, O You who are the
good of all good, O auspicious Devi, who accomplishes everything,
the giver of refuge, O three-eyed Gowri .

Saranaangatha Dheenaartha Parithraana Paraayane’Sarvasyaarthi Hare’ Devi Naaraayani Namosthuthe’. ||11 – 12 ||

Salutations be to You, O Naraayani, You who are the power of
creation, preservation and destruction and are eternal.
You are the substratum and embodiment of the three gunas.

Sarvaroope’ Sarve’se’ Sarvasakthi Samanvithe’,
Bhayebhyastrahi no Devi Durge’ Devi Namosthuthe’. || 11 – 24 ||

Salutations be to You, O Mother of the Universe, Durga,
who exists in all beings, and posses all power. Please protect us from all errors.

Kathyaayani Maha Devi Mahaamaaye’ Maheswari
Nandhagopa Sudham Devi Pathimme’ Dhaadhu Marhasi.

Published on May 15, 2010 at 10:51 pm  Comments Off on Siddha Mantras from Sri Durga Saptashati  
%d bloggers like this: